2013 m. liepos 12 d., penktadienis

KVIEČIAME MOKYTIS!ĮVADINIS PSICHOTERAPIJOS KURSAS,
paremtas kognityvinė ir elgesio psichoterapija
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Pradžia: 2013 spalio 1 d.

I.                    ESMINIAI ĮVADINIO PSICHOTERAPIJOS (KOGNITYVINĖ IR ELGESIO TERAPIJA) KURSO ASPEKTAI
Kursas skirtas visų specialybių gydytojams ir psichologams.
       Baigusiems mokymus gydytojams bus išduodamas LSMU Įvadinio psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimas, leidžiantis užsiimti siaura medicinos praktika – psichoterapija Lietuvos Respublikoje (SAM įsakymas Nr. V-680 (2004 09 29)). Mokymas vyks remiantis LSMU patvirtina programa (kodas KMU 668). Psichologų psichoterapinė praktika kol kas nereglamentuota, tačiau baigusieji šias studijas gaus maksimalų šiuo metu esančio universitetinio specialiųjų profesinių studijų podiplominio mokymo kursą psichoterapijos srityje ir LSMU Įvadinio psichoterapijos kurso baigimo pažymėjimą.
       Programa registruota VU ir LSMU podiplominių studijų sistemoje www.medas.lt (kodas KMU 668).
       Mokymai vykdomi kartu su Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (remiantis sutartimi Nr. PR/13/05/29/01, pasirašyta 2013 gegužės 29 d.), kuri atlieka visus mokymų organizacinius-vadybinius darbus.

DĖSTYMO TRUKMĖ IR FORMA
       Kurso trukmė – 3 metai, 120 kreditų po 40 val. arba 180 ECTS kreditų -  viso  4800 val. Kiekvienais metais mokymosi trukmė - 60 ECTS kreditų (1600 val.). 
Dėstymo formos ir jų trukmė
       Kontaktinis laikas (2400 val.):
       Teorinės paskaitos –  450 val.
       Seminarai -  450 val.
       Pratybos – 600 val.
       Grupinė/individuali mokomoji terapija -  300 val. Rekomenduojama 30 val. mokomosios psichodinaminės psichoterapijos asmeninio patyrimo ir 270 val. kognityviosios ir elgesio mokomosios psichoterapijos asmeninio patyrimo.
       Profesinės priežiūros (supervizijų) grupės, skirtos praktinių įgūdžių tobulinimui – 400 val.
       Individuali profesinė priežiūra, skirta praktinių įgūdžių tobulinimui -  200 val.
Kontroliuojamas savarankiškas darbas (2400 val.):
       Savarankiškas pasiruošimas seminarams ir pratyboms –  1500 val.
       Konsultavimo praktika -  300 val.
       Darbas tarpusavio profesinės priežiūros (intervizijų) grupėse, skirtose profesinei kvalifikacijai kelti –  300 val.
       Rašto darbų rengimas -  300 val.
Bendra programos apimtis – 4800 val.
Kurso vykdymo tvarka pirmaisiais metais (2013 10 01 – 2014 06 30)

Nuo 2013 spalio mėn. iki 2014 birželio 30 d. vyks 10 savaitgalinių „auditorinių“ blokų (penktadienis-sekmadienis) per metus. Kita dalis užsiėmimų bus vykdoma nuotolinio mokymo pagalba. Kursantai gali praleisti ne daugiau nei 15 proc. kiekvieno tipo užsiėmimų, jeigu praleidžia daugiau, reikia atsiskaityti pagal patvirtintą tvarką.
Mokymai vyks Kaune, o jeigu susidarytų grupė, mokymai pirmaisiais metais gali vykti ir Vilniuje.
Mokymų planas Kaune pirmaisiais metais:
2013 spalio 4-6 d., 2013 lapkričio 8-10 d., 2013 gruodžio 6-8 d., 2014 sausio 10-12 d., 2014 vasario 7-9 d., 2014 kovo 7-9 d., 2014 kovo 28-30 d., 2014 balandžio 25-27 d., 2014 gegužės 23-25 d., 2014 birželio 20-22 d.
Mokymų planas Vilniuje bus paskelbtas jei susirinks mokymų grupė.

II.                  PRIĖMIMO Į MOKYMUS TVARKA

 • Apsisprendusieji kandidatai pateikia (tie, kurie dar nėra atsiuntę):
  1. Laisvos formos prašymą, adresuotą LSMU Elgesio medicinos instituto direktoriui hab.dr. Robertui Bunevičiui,  dalyvauti kursuose  Kognityvioji ir elgesio psichoterapija: įvadinis kursas“ (kursų kodas KMU 668); 
  2. Autobiografiją (CV) su įgytų kvalifikacijų bei mokymų aprašymais;
  3. Mokslo ir tobulinimosi kursų bei kvalifikacijų patvirtinimo dokumentus ir jų kopijas;
  4. Motyvacinį laišką;
Pateikti prašymą dalyvauti mokymuose kursantai dar gali iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Dokumentus siųsti: el.paštu reda.repeckaite@neuromedicina.lt, faksu 8*37 333843 arba registruotu paštu (Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijai, Tvirtovės alėja 90A, Kaunas, LT-50185).
 • Programos mokymo komitetas priima sprendimą dėl kandidato (-ės) priėmimo. Apie sprendimo rezultatus kandidatas (-ė) informuojami raštu (arba el.paštu). Mokymo komiteto sprendimas nepriimti kandidato nėra apeliuojamas.
 • Gavęs patvirtinimą dėl studijų kursantas turėtų užsiregistruoti studijų programoje www.medas.lt ir iki 2013 rugsėjo 1 d. pervesti stojamajį mokestį už studijas 290 Lt į patvirtinimo rašte/sutartyje nurodytą sąskaitą. Stojamasis mokestis bus išminusuotas iš pusmečio/metų mokymo kainos, kursantui nutraukus studijas – negrąžinamas.
 • Priimti programos dalyviai pasirašo sutartis su LSMU Elgesio medicinos institutu. Sutartys su kursantais bus pasirašomos iki 2013 rugsėjo 15 d.
 • Kursantų sąrašas, su kuriais bus pasirašytos sutartys, yra tvirtinamas LSMU Rektoriaus įsakymu.  

III.                APMOKĖJIMAS UŽ KURSUS

       Kaina metams4900 Lt, galima mokėti 2 kartus po 2450 Lt (vienam semestrui, mokant pirmą kartą minusuoti stojamojo mokečio sumą – 290 Lt). Susimokėti už studijas pirmają dalį reikia iki pirmojo užsiėmimo pradžios į sutartyje nurodytą sąskaitą.
       Kursus apmoka patys kursantai arba įstaigos.

IV.                KURSO DALYVIŲ ŽINIŲ ĮVERTINIMAS
       Galutinis kursanto žinių ir įgūdžių įvertinimas daromas egzamino metu.
        Įvertinimą sudaro:
1) Aštuonių supervizuotų klinikinių atvejų aprašymas ir išnagrinėjimas (tame tarpe kiekvieno paciento atveju pateikta keturių sesijų garso įrašas arba stenograma). Klinikinio atvejo aprašymas turi atspindėti paciento charakteristikas, kognityvinio modelio pritaikymą aiškinant paciento problemas, gydymo planą ir jo įgyvendinimą, terapines intervencijas, gydymo efekto įvertinimą, diskusiją, panaudotą literatūrą. Terapinių sesijų užrašai turi atspindėti kursanto terapinius įgūdžius ir kompetenciją: gebėjimą struktūruoti sesiją, užmegzti terapinį aljansą, naudoti terpines intervencijas.
2) Literatūros apžvalga, paruošta  nurodytos klinikinės problemos tema;
3) Atsakymai raštu į 10 teorinių klausimų egzamino metu;
4) Atsakymai žodžiu į teorinius ir praktinius klausimus, įsisavintų psichoterapinių technikų demonstravimas egzamino metu.

Išlaikius sėkmingai egzaminą kursantei (-ui) išduodamas nustatytos formos LSMU Įvadinio psichoterapijos (kognityviosios ir elgesio psichoterapijos) kurso baigimo pažymėjimas. Jei kursantas egzamino neišlaikė, jis gali egzaminą perlaikyti. Pasitaisymo egzaminas laikomas tik su mokymo komiteto leidimu ir ne daugiau kaip du kartus. Jei kursantas egzamino neišlaiko trečią kartą, jis pašalinamas iš mokymo programos.

V.                  ATSAKYMAI  Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

1.       Kodėl kursas vadinasi Įvadinis, nors jo programa labai išsami? Kurso pavadinimas susiklostė istoriškai, nes prieš daugelį metų VU ir LSMU universitetų rektorių susitarimu buvo sukurtas kursas gydytojams, norintiems gauti teisę užsiimti siauros specializacijos veikla – psichoterapija. Kursas buvo pavadintas Įvadiniu, nors tai (kartu su kitais dviem Įvadiniais psichoterapijos kursais VU ir LSMU, daugiau skirtais  psichodinaminei terapijai) yra išsamiausia ir didžiausia universitetinė programa Lietuvoje. Pagal galiojančius įstatymus baigus jį gydytojams suteikiama teisė gauti siauros specializacijos pažymėjimą. Psichologų psichoterapinė veikla kol kas nėra reglamentuota, tačiau tokios apimties universitetinis kursas tikrai turėtų atitikti bet kokius ateities reikalavimus.
2.       Ar reikės papildomai mokėti už asmeninę terapiją? Nereikės, tai jau įeina į mokymų programą, nes asmeninę terapijos patirtį kursantai gaus grupinės terapijos būdu, kurios kaina jau įtraukta į kurso programą.
3.       Kas dėstys? Didelę dalį kognityvinės ir elgesio terapijos mokymų dėstys dr. J. Neverauskas. Taip pat planuojama, kad dėstys LSMU psichiatrijos ir kitų klinikų dėstytojai, taip pat kviestiniai lektoriai iš Lietuvos. Siekiant atitikti Europos elgesio ir kognityviosios terapijų asociacijos (EABCT) reikalavimus terapeutams taip pat dėstys kviestiniai lektoriai iš užsienio, pripažinti KET mokytojai.
4.       Kiek valandų gali būti užskaityta tiems, kurie dalyvavo kituose mokymuose? Iš viso gali būti užskaityta iki 900 val. mokymų, bet bus užskaitytos tik mokymosi valandos, o ne sumokėtas mokestis už mokslą. Kuri mokymų dalis bus užskaityta spręs mokymo komitetas.
5.       Kokia tvarka vyks atsiskaitymai už žinias ir įgytus įgūdžius? Pagrindinis atsiskaitymas bus mokymo pabaigoje (po visų studijų). Atskiri atsiskaitymai vyks kiekvienais metais, taip pat  po pirmojo pusmečio reikės pristatinėti savo mokomosios terapijos atvejus supervizijoms.
6.       Ar mokymas apims tik KET ar ir kitas psichoterapijos sritis? Mokymo kursas skirtas išmokyti psichoterapijos kaip metodo, todėl dėmesys bus skiriamas visoms pripažintoms psichoterapijos rūšims. Nemažas dėmesys bus skiriamas psichodinaminei terapijai kaip daugelio psichoterapijos krypčių pradininkei. Tačiau didžiausia mokymo dalis bus skirta mokyti Kognityvinės ir elgesio terapijos, kaip šiuo metu pasaulyje vyraujančios psichoterapinės sistemos. Remiantis kitų šalių patirtimi vis daugiau psichoterapijos (ir beveik visa psichoterapija, finansuojama ligonių kasų) vykdoma kaip Kognityvinė ir elgesio terapija. Siekiant išsivysčiusiose šalyse naudojamų standartų tikėtina, kad panašiai vystysis situacija ir Lietuvoje.
7.       Kaip bus atsižvelgiama į kursantų pageidavimus? Norime patikinti, kad siekiant mokymo programos efektyvumo (duoti visas reikalingas žinias ir įgūdžius su mažiausiomis galimomis sąnaudomis) bus maksimaliai atsižvelgiama į kursantų pageidavimus ir interesus. Į kursantus šioje situacijoje žiūrima kaip į partnerius vykdant mokymo programą ir siekiant užsibrėžtų tikslų.